Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest koniecznym ubezpieczeniem auta dla kierowców i właścicieli pojazdów. Za jego brak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć karę finansową. Szkoda, że nie wszyscy prowadzący pojazdy wiedzą, że OC nie zapewnia im zadośćuczynienia na wypadek uszkodzenia pojazdu i poniesienia uszczerbku na zdrowiu, tylko wypłatę odszkodowania obcemu w nieszczęśliwym zdarzeniu, którego ubezpieczony był winnym. Jeśli kierowca chce dostać odszkodowanie za zniszczony pojazd powinien kupić nieobowiązkowe ubezpieczenie AC. Polisy komunikacyjne to oferują więcej oprócz OC i AC – można kupić też Assistance, które zaoferuje nie tylko wsparcie finansowe, ale też zapewnienie auta zastępczego, pomoc w razie awarii, zorganizowanie noclegu. Co trzeba zrobić przed nabyciem każdego ubezpieczenia? Rozpatrzyć dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC i Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC. W umowie znajdują się konkretne zapisy na temat wysokości ubezpieczenia, wypłaty odszkodowań, wyłączeń odpowiedzialności, czyli wypadków, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest odpowiedzialne pieniężnie za szkody poniesione przez sprawcę wypadku lub osobę trzecią. Każdy powinien wiedzieć, kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone, żeby nie być w trudnej sytuacji zdruzgotanym. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC określają prawa i obowiązki stron, zawierają ważne objaśnienia pojęć, podobnie jak Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC, które wytyczają zakres protekcji ubezpieczeniowej. Ubezpieczony musi również wiedzieć, w jakich sytuacjach może zrezygnować natychmiast z ubezpieczenia OC. Złożenie rezygnacji ubezpieczonego z jednej umowy zobowiązuje go do natychmiastowego nabycia nowego ubezpieczenia i podpisania nowej umowy z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Już za tylko jeden dzień poruszania się bez ważnego OC lub posiadania zarejestrowanego pojazdu bez aktualnej polisy OC może zostać nałożona kara pieniężna. Jest ona kalkulowana na podstawie wysokości miesięcznej minimalnej pensji w bieżącym roku, rodzaju posiadanego pojazdu, długości okresu, podczas którego właściciel auta nie posiadał ważnego OC.

Dodaj komentarz