Rejestracja spółki zoo cz. 1

Na początku tego roku niższa izba parlamentu uchwaliła nowelizację poważnie upraszczającą rejestrację spółki .

Aktualnienie jest jużpotrzebna wizytau notariusza,ponieważmożnadoprowadzić do realizacjie-rejestracjipoprzez Sieć.Aczkolwiek pomimoprzyspieszeniaprocedurrejestracyjnych,działalność politycznapaństwanadalniesprzyja tworzeniu naszychspółek.
Spółka osobowa i spółka kapitałowa – którą zarejestrować?
Kardynalnympytaniem,którepowinniśmy sobie zadać przyotwieraniuspółki to w jakimzakresieprawnympotrzebujemyją zarejestrować:osobowym bądźkapitałowym? W przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej i partnerskiej) podatek dochodowypłacimy tylko podczasrejestracji spółki,jednakżespółka kapitałowa (sp. z o.o. i akcyjna)zmuszanas dozapłaty również w przyszłości(na początkuodprzychoduspółkioraz kolejny razod dywidendy).Zarazemspółka kapitałowa daje namuprawnienie osłonyprzedodpowiedzialnością osobistą. Z tym dylematem musi się zmierzyć każdyczłowiek biznesu,jednakpodjęciedecydującejdecyzji nie jest takzagmatwanejak mogłoby się wydawaćNa początku tego roku niższa izba parlamentu uchwaliła nowelizację poważnie upraszczającą rejestracjęspółki .

Aktualnie nie jest już potrzebna wizyta u notariusza, ponieważ można doprowadzić do realizacji e-rejestracji poprzez Sieć.Aczkolwiek pomimo przyspieszenia procedur rejestracyjnych, działalność polityczna państwa nadal nie sprzyja tworzeniu naszych spółek.

Spółka osobowa i spółka kapitałowa – którą zarejestrować?

Kardynalnympytaniem, które powinniśmy sobie zadać przy otwieraniu spółki to w jakim zakresie prawnym potrzebujemy ją zarejestrować: osobowym bądź kapitałowym? W przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej i partnerskiej) podatek dochodowy płacimy tylko podczas rejestracji spółki, jednakże spółka kapitałowa (sp. z o.o. i akcyjna) zmusza nas do zapłaty również w przyszłości (na początku od przychodu spółki oraz kolejny raz od dywidendy).Zarazem spółka kapitałowa daje nam uprawnienie osłony przed odpowiedzialnością osobistą. Z tym dylematem musi się zmierzyć każdy człowiek biznesu,jednak podjęcie decydującej decyzji nie jest tak zagmatwane jak mogłoby się wydawać.

Dodaj komentarz